Задължителна регистрация на данъчно задължените лица при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

ПОСТАВЕН ВЪПРОС:

Във връзка с промяната на ЗДДС с ДВ, бр. 96, в сила от 01.01.2020 г., в чл. 96, ал. 10 и ал. 11 при наличие на две фирми, чиято дейност е търговия на дребно. В едната се продават само цигари, а в другата – всички други стоки, характерни за малък магазин (без цигари). Стоките се продават в един магазин като на отделен отдаден щанд (отдаден под наем съгласно договор) се извършва продажбата на цигари .

  • Управителите на двете фирми са различни (те са съпрузи). Същите не са регистрирани по ЗДДС.
  • Адресът на регистрация и управление на фирмите е един и същ.
  • В едната фирми има персонал, а другата, която продава цигари, няма нает персонал.
  • Общият оборот на двете фирми е над 50 хил. лв.

С промяната на ЗДДС в чл. 96 с новите ал. 10 и ал. 11 трябва ли да се регистрират фирмите по ЗДДС. И ако да, и двете фирми ли подлежат на регистрация?

ОТГОВОР:

Въпросът ви е свързан с обстоятелствата, касаещи задължителната регистрация на данъчно задължените лица при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. В тази връзка от 01.01.2020 г. са в сила разпоредбите на ал. 9, 10 и 11 към чл. 96 от ЗДДС и направените допълнения в ал. 1 и 5 към същата правна норма. С тях са направени промени по отношение на задължителната регистрация по ЗДДС, които целят предотвратяване на практиката по избягване на регистрация по закона чрез формална смяна на субекта, извършващ същата дейност в същия търговски обект. Тези лица обикновено са юридически самостоятелни, но са свързани под една или друга форма и действат съгласувано. За предотвратяването на тази практика нормата предвижда специфично сумиране на оборотите за формиране на облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС на лицата.

Съгласно чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Видно е, че за възникване на задължението за регистрация в специфичната хипотеза на посочената норма на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС се изисква наличието на специфични характеристики относно лицата, характера и мястото на извършваната дейност, както и относно времевите характеристики на дейността, а именно последователното й и непрекъснато извършване в определения от нормата период.


Какви са тези характеристики за дейността, обект на запитването?


Според предоставената в него информация едно и също данъчно задължено лице притежава две фирми с дейност търговия на дребно, които не са регистрирани по ЗДДС. Едната от тях извършва продажби на цигари, а другата – разни стоки, характерни за малък магазин (без цигари). Продажбите и на двете фирми се извършват в един търговски обект, като щандът, на който се продават цигари, е отдаден под наем на фирмата, извършваща продажбите им. Общият оборот на двете фирми е над 50 хил. лв., а управителите им са съпрузи.

ВАЖНО:

В запитването не е дадена информация какъв е правният статут на въпросните фирми, т.е. дали те са предприятия на един и същ ЕТ, или са регистрирани като ЕООД-та. Тази информация има съществено значение за коректния отговор на зададения въпрос, тъй като, ако те са предприятия на ЕТ, правният субект за регистрацията и за двете фирми е един – това е физическото лице, което ги е регистрирало, а ако са ЕООД – правните субекти са съответните дружества. В отговора си приемаме, че фирмите са регистрирани като еднолични дружества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При тези обстоятелства, без да е необходимо да се позоваваме на т. 93 от § 1 от ДР на ЗДДС или на § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от ДР на ДОПК, в които са дефинирани съответно понятията ”лица, действащи съгласувано” или „свързани лица”, може със сигурност да се каже, че в случая между двете формално различни правни субекта, каквито са въпросните две дружества, съществува обвързаност. Те осъществяват дейността си в един и същ търговски обект, техен собственик е едно и също физическо лице и дейността им е търговия със стоки на дребно, т.е. няма основания да се приеме, че двата вида продажби представляват различни видове дейност. Пренебрежимо малки като аргумент за квалификация на въпросните дейности като различни са и посочените в запитването разлики относно това, че едната фирма няма, а другата има персонал. Следователно, без каквито и да е уговорки или съмнения, в случая е налице извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от данъчно задължени лица, действащи съгласувано. За реализирането на задължението за формирането на общ облагаем оборот обаче липсва обстоятелството „последователно” извършване на дейност от тези лица.